کمترین: 
711.7
بیشترین: 
740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
715.75
زمان: 
12/22 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 715.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 00:00","price":711.7},{"date":"1396/12/22 00:30","price":723.74},{"date":"1396/12/22 01:00","price":719.51},{"date":"1396/12/22 03:00","price":730},{"date":"1396/12/22 03:30","price":726.76},{"date":"1396/12/22 06:00","price":721.71},{"date":"1396/12/22 06:30","price":725.94},{"date":"1396/12/22 07:00","price":722},{"date":"1396/12/22 09:00","price":736.05},{"date":"1396/12/22 09:30","price":738},{"date":"1396/12/22 10:00","price":735.2},{"date":"1396/12/22 10:30","price":740},{"date":"1396/12/22 11:30","price":730.76},{"date":"1396/12/22 12:00","price":720.18},{"date":"1396/12/22 15:00","price":727},{"date":"1396/12/22 15:30","price":732.5},{"date":"1396/12/22 16:00","price":727.99},{"date":"1396/12/22 16:30","price":722.72},{"date":"1396/12/22 17:00","price":727.9},{"date":"1396/12/22 18:00","price":720.16},{"date":"1396/12/22 18:30","price":718.41},{"date":"1396/12/22 19:00","price":715.73},{"date":"1396/12/22 19:30","price":719.99},{"date":"1396/12/22 20:30","price":727.09},{"date":"1396/12/22 21:00","price":723.38},{"date":"1396/12/22 22:00","price":722.03},{"date":"1396/12/22 22:30","price":718},{"date":"1396/12/22 23:00","price":717},{"date":"1396/12/22 23:30","price":715.75}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398