کمترین: 
1.864
بیشترین: 
1.8955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.881
زمان: 
12/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 1.881 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 00:00","price":1.8955},{"date":"1396/12/22 00:32","price":1.894},{"date":"1396/12/22 01:00","price":1.8945},{"date":"1396/12/22 02:32","price":1.8935},{"date":"1396/12/22 03:00","price":1.893},{"date":"1396/12/22 03:32","price":1.8935},{"date":"1396/12/22 04:08","price":1.8915},{"date":"1396/12/22 04:32","price":1.8886},{"date":"1396/12/22 05:00","price":1.8885},{"date":"1396/12/22 05:32","price":1.8895},{"date":"1396/12/22 06:00","price":1.8885},{"date":"1396/12/22 07:00","price":1.889},{"date":"1396/12/22 07:32","price":1.8885},{"date":"1396/12/22 08:32","price":1.8895},{"date":"1396/12/22 09:00","price":1.8905},{"date":"1396/12/22 09:32","price":1.8925},{"date":"1396/12/22 10:32","price":1.893},{"date":"1396/12/22 11:00","price":1.8905},{"date":"1396/12/22 11:32","price":1.887},{"date":"1396/12/22 12:00","price":1.8874},{"date":"1396/12/22 12:32","price":1.8876},{"date":"1396/12/22 13:00","price":1.8944},{"date":"1396/12/22 13:32","price":1.8945},{"date":"1396/12/22 14:08","price":1.8915},{"date":"1396/12/22 14:32","price":1.8923},{"date":"1396/12/22 15:32","price":1.8849},{"date":"1396/12/22 16:00","price":1.8795},{"date":"1396/12/22 16:32","price":1.873},{"date":"1396/12/22 17:00","price":1.8794},{"date":"1396/12/22 17:32","price":1.8905},{"date":"1396/12/22 18:32","price":1.8674},{"date":"1396/12/22 19:00","price":1.864},{"date":"1396/12/22 19:32","price":1.881},{"date":"1396/12/22 20:00","price":1.8777},{"date":"1396/12/22 20:32","price":1.8816},{"date":"1396/12/22 21:00","price":1.8836},{"date":"1396/12/22 21:32","price":1.878},{"date":"1396/12/22 22:00","price":1.8825},{"date":"1396/12/22 23:00","price":1.8795},{"date":"1396/12/22 23:32","price":1.881}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398