کمترین: 
1.8491
بیشترین: 
1.8867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.871
زمان: 
12/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 1.871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 00:00","price":1.8681},{"date":"1396/12/22 00:32","price":1.8679},{"date":"1396/12/22 01:00","price":1.868},{"date":"1396/12/22 02:00","price":1.8672},{"date":"1396/12/22 02:32","price":1.8647},{"date":"1396/12/22 03:00","price":1.8655},{"date":"1396/12/22 03:32","price":1.866},{"date":"1396/12/22 04:08","price":1.8624},{"date":"1396/12/22 04:32","price":1.8617},{"date":"1396/12/22 05:00","price":1.8624},{"date":"1396/12/22 06:00","price":1.8609},{"date":"1396/12/22 06:32","price":1.8619},{"date":"1396/12/22 07:00","price":1.8628},{"date":"1396/12/22 07:32","price":1.8632},{"date":"1396/12/22 08:00","price":1.8649},{"date":"1396/12/22 08:32","price":1.8659},{"date":"1396/12/22 09:00","price":1.8664},{"date":"1396/12/22 09:32","price":1.8681},{"date":"1396/12/22 10:00","price":1.8699},{"date":"1396/12/22 10:32","price":1.8657},{"date":"1396/12/22 11:00","price":1.8664},{"date":"1396/12/22 11:32","price":1.8605},{"date":"1396/12/22 12:00","price":1.8664},{"date":"1396/12/22 12:32","price":1.8672},{"date":"1396/12/22 13:00","price":1.8757},{"date":"1396/12/22 13:32","price":1.8752},{"date":"1396/12/22 14:08","price":1.8718},{"date":"1396/12/22 14:32","price":1.8752},{"date":"1396/12/22 15:00","price":1.8701},{"date":"1396/12/22 15:32","price":1.8674},{"date":"1396/12/22 16:00","price":1.8569},{"date":"1396/12/22 16:32","price":1.8636},{"date":"1396/12/22 17:00","price":1.8649},{"date":"1396/12/22 17:32","price":1.8867},{"date":"1396/12/22 18:00","price":1.8756},{"date":"1396/12/22 18:32","price":1.8491},{"date":"1396/12/22 19:00","price":1.8523},{"date":"1396/12/22 19:32","price":1.8662},{"date":"1396/12/22 20:00","price":1.865},{"date":"1396/12/22 20:32","price":1.8709},{"date":"1396/12/22 21:00","price":1.8697},{"date":"1396/12/22 21:32","price":1.8658},{"date":"1396/12/22 22:00","price":1.872},{"date":"1396/12/22 22:32","price":1.8713},{"date":"1396/12/22 23:00","price":1.8676},{"date":"1396/12/22 23:32","price":1.871}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398