کمترین: 
64.25
بیشترین: 
65.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.5
زمان: 
12/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 64.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 00:00","price":64.97},{"date":"1396/12/22 00:32","price":64.95},{"date":"1396/12/22 01:00","price":64.97},{"date":"1396/12/22 02:00","price":64.96},{"date":"1396/12/22 04:08","price":64.89},{"date":"1396/12/22 04:32","price":64.82},{"date":"1396/12/22 05:00","price":64.8},{"date":"1396/12/22 05:32","price":64.82},{"date":"1396/12/22 06:00","price":64.75},{"date":"1396/12/22 07:00","price":64.81},{"date":"1396/12/22 07:32","price":64.8},{"date":"1396/12/22 08:32","price":64.83},{"date":"1396/12/22 09:00","price":64.86},{"date":"1396/12/22 09:32","price":64.95},{"date":"1396/12/22 10:32","price":64.97},{"date":"1396/12/22 11:00","price":64.89},{"date":"1396/12/22 11:32","price":64.73},{"date":"1396/12/22 12:00","price":64.75},{"date":"1396/12/22 12:32","price":64.83},{"date":"1396/12/22 13:00","price":65.12},{"date":"1396/12/22 14:08","price":65.03},{"date":"1396/12/22 14:32","price":65.09},{"date":"1396/12/22 15:32","price":64.84},{"date":"1396/12/22 16:00","price":64.75},{"date":"1396/12/22 16:32","price":64.6},{"date":"1396/12/22 17:00","price":64.67},{"date":"1396/12/22 17:32","price":65.1},{"date":"1396/12/22 18:32","price":64.38},{"date":"1396/12/22 19:00","price":64.25},{"date":"1396/12/22 19:32","price":64.76},{"date":"1396/12/22 20:00","price":64.66},{"date":"1396/12/22 20:32","price":64.61},{"date":"1396/12/22 21:00","price":64.66},{"date":"1396/12/22 21:32","price":64.44},{"date":"1396/12/22 22:00","price":64.59},{"date":"1396/12/22 22:32","price":64.56},{"date":"1396/12/22 23:00","price":64.42},{"date":"1396/12/22 23:32","price":64.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398