کمترین: 
60.44
بیشترین: 
61.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.61
زمان: 
12/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 60.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 00:00","price":61.36},{"date":"1396/12/22 00:32","price":61.37},{"date":"1396/12/22 01:00","price":61.38},{"date":"1396/12/22 02:00","price":61.36},{"date":"1396/12/22 02:32","price":61.34},{"date":"1396/12/22 03:32","price":61.31},{"date":"1396/12/22 04:08","price":61.27},{"date":"1396/12/22 04:32","price":61.22},{"date":"1396/12/22 05:00","price":61.19},{"date":"1396/12/22 05:32","price":61.23},{"date":"1396/12/22 06:00","price":61.19},{"date":"1396/12/22 07:00","price":61.23},{"date":"1396/12/22 07:32","price":61.2},{"date":"1396/12/22 08:32","price":61.22},{"date":"1396/12/22 09:00","price":61.26},{"date":"1396/12/22 09:32","price":61.34},{"date":"1396/12/22 10:32","price":61.38},{"date":"1396/12/22 11:00","price":61.28},{"date":"1396/12/22 11:32","price":61.19},{"date":"1396/12/22 12:00","price":61.16},{"date":"1396/12/22 12:32","price":61.24},{"date":"1396/12/22 13:00","price":61.53},{"date":"1396/12/22 13:32","price":61.55},{"date":"1396/12/22 14:08","price":61.52},{"date":"1396/12/22 14:32","price":61.56},{"date":"1396/12/22 15:32","price":61.33},{"date":"1396/12/22 16:00","price":61.23},{"date":"1396/12/22 16:32","price":61.08},{"date":"1396/12/22 17:32","price":61.49},{"date":"1396/12/22 18:32","price":60.62},{"date":"1396/12/22 19:00","price":60.44},{"date":"1396/12/22 19:32","price":60.8},{"date":"1396/12/22 20:00","price":60.67},{"date":"1396/12/22 20:32","price":60.66},{"date":"1396/12/22 21:00","price":60.72},{"date":"1396/12/22 21:32","price":60.47},{"date":"1396/12/22 22:00","price":60.69},{"date":"1396/12/22 22:32","price":60.63},{"date":"1396/12/22 23:00","price":60.52},{"date":"1396/12/22 23:32","price":60.61}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398