کمترین: 
61.95
بیشترین: 
61.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.95
زمان: 
12/21 17:00
قیمت نفت اوپک امروز 21 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 61.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 17:00","price":61.95}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398