مینی کلابمن S

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/12/22 00:00","price":450000000},{"date":"1397/03/16 00:00","price":660000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":690000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":710000000},{"date":"1397/04/07 00:00","price":750000000},{"date":"1397/04/25 00:00","price":770000000},{"date":"1397/05/10 00:00","price":805000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1397