مینی کوپر S

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/12/22 00:00","price":399000000},{"date":"1397/03/16 00:00","price":600000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":650000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":670000000},{"date":"1397/04/07 00:00","price":680000000},{"date":"1397/04/25 00:00","price":700000000},{"date":"1397/05/10 00:00","price":730000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1397