کمترین: 
6857
بیشترین: 
6900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6900
زمان: 
12/21 16:20
قیمت پوند امروز 21 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 اسفند 1396 , 6900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 11:40","price":6857},{"date":"1396/12/21 11:50","price":6863},{"date":"1396/12/21 12:50","price":6887},{"date":"1396/12/21 16:20","price":6900}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398