کمترین: 
96194.2
بیشترین: 
96223.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96194.5
زمان: 
12/21 17:00
قیمت شاخص بورس امروز 21 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 96194.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 11:40","price":96220.7},{"date":"1396/12/21 11:50","price":96223.5},{"date":"1396/12/21 12:00","price":96217.9},{"date":"1396/12/21 12:10","price":96210.9},{"date":"1396/12/21 12:20","price":96204.8},{"date":"1396/12/21 12:30","price":96202.5},{"date":"1396/12/21 12:40","price":96194.2},{"date":"1396/12/21 17:00","price":96194.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398