کمترین: 
4751
بیشترین: 
4873
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4870
زمان: 
12/21 20:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 4870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 11:20","price":4806},{"date":"1396/12/21 11:30","price":4804},{"date":"1396/12/21 11:40","price":4810},{"date":"1396/12/21 11:50","price":4814},{"date":"1396/12/21 12:00","price":4819},{"date":"1396/12/21 12:10","price":4822},{"date":"1396/12/21 12:30","price":4824},{"date":"1396/12/21 12:50","price":4832},{"date":"1396/12/21 13:40","price":4834},{"date":"1396/12/21 13:50","price":4832},{"date":"1396/12/21 14:00","price":4833},{"date":"1396/12/21 14:10","price":4844},{"date":"1396/12/21 14:40","price":4847},{"date":"1396/12/21 14:50","price":4841},{"date":"1396/12/21 15:00","price":4838},{"date":"1396/12/21 15:10","price":4846},{"date":"1396/12/21 15:20","price":4798},{"date":"1396/12/21 15:30","price":4751},{"date":"1396/12/21 16:00","price":4851},{"date":"1396/12/21 18:20","price":4856},{"date":"1396/12/21 18:30","price":4857},{"date":"1396/12/21 19:20","price":4873},{"date":"1396/12/21 19:40","price":4872},{"date":"1396/12/21 20:40","price":4870}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398