کمترین: 
4813
بیشترین: 
1585200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4813
زمان: 
12/21 11:40
قیمت تمام سکه امروز پایین امروز 21 اسفند 1396
قیمت تمام سکه تاریخ پاییندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 4813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:36","price":1585200},{"date":"1396/12/21 11:40","price":4813}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399