کمترین: 
12358
بیشترین: 
12478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12477
زمان: 
12/21 22:40
قیمت دینار بحرین امروز 21 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 12477 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:10","price":12478},{"date":"1396/12/21 11:00","price":12358},{"date":"1396/12/21 11:40","price":12477},{"date":"1396/12/21 12:40","price":12475},{"date":"1396/12/21 13:40","price":12477},{"date":"1396/12/21 15:00","price":12475},{"date":"1396/12/21 16:00","price":12429},{"date":"1396/12/21 16:10","price":12477},{"date":"1396/12/21 22:30","price":12475},{"date":"1396/12/21 22:40","price":12477}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398