کمترین: 
5616
بیشترین: 
5801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5744
زمان: 
12/21 16:20
قیمت یورو امروز 21 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 اسفند 1396 , 5744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:10","price":5616},{"date":"1396/12/21 12:00","price":5621},{"date":"1396/12/21 12:20","price":5794},{"date":"1396/12/21 12:30","price":5799},{"date":"1396/12/21 13:00","price":5794},{"date":"1396/12/21 13:30","price":5801},{"date":"1396/12/21 13:40","price":5768},{"date":"1396/12/21 14:00","price":5773},{"date":"1396/12/21 14:40","price":5755},{"date":"1396/12/21 15:40","price":5750},{"date":"1396/12/21 16:20","price":5744}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398