کمترین: 
4723
بیشترین: 
4850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4826
زمان: 
12/21 23:20
قیمت دلار امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 اسفند 1396 , 4826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:10","price":4808},{"date":"1396/12/21 11:20","price":4811},{"date":"1396/12/21 11:30","price":4810},{"date":"1396/12/21 11:50","price":4819},{"date":"1396/12/21 12:00","price":4821},{"date":"1396/12/21 12:10","price":4828},{"date":"1396/12/21 12:30","price":4829},{"date":"1396/12/21 12:40","price":4831},{"date":"1396/12/21 12:50","price":4840},{"date":"1396/12/21 13:00","price":4850},{"date":"1396/12/21 13:20","price":4805},{"date":"1396/12/21 13:30","price":4811},{"date":"1396/12/21 13:40","price":4813},{"date":"1396/12/21 13:50","price":4811},{"date":"1396/12/21 14:00","price":4812},{"date":"1396/12/21 14:10","price":4823},{"date":"1396/12/21 14:40","price":4826},{"date":"1396/12/21 14:50","price":4820},{"date":"1396/12/21 15:00","price":4813},{"date":"1396/12/21 15:10","price":4821},{"date":"1396/12/21 15:20","price":4770},{"date":"1396/12/21 15:30","price":4723},{"date":"1396/12/21 16:00","price":4823},{"date":"1396/12/21 18:20","price":4828},{"date":"1396/12/21 18:30","price":4829},{"date":"1396/12/21 19:20","price":4845},{"date":"1396/12/21 19:40","price":4844},{"date":"1396/12/21 20:40","price":4842},{"date":"1396/12/21 21:50","price":4834},{"date":"1396/12/21 22:00","price":4827},{"date":"1396/12/21 23:20","price":4826}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398