کمترین: 
9982.1
بیشترین: 
9982.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9982.1
زمان: 
12/21 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 21 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 9982.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":9982.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398