کمترین: 
5201.5
بیشترین: 
5201.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5201.5
زمان: 
12/21 09:10
قیمت پوند امروز 21 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 اسفند 1396 , 5201.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":5201.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398