کمترین: 
565.63
بیشترین: 
578
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569.63
زمان: 
12/21 23:00
قیمت گازوئیل امروز 21 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 569.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 05:08","price":578},{"date":"1396/12/21 05:32","price":577.88},{"date":"1396/12/21 06:00","price":577.13},{"date":"1396/12/21 06:32","price":576.63},{"date":"1396/12/21 08:00","price":576.5},{"date":"1396/12/21 08:32","price":576.38},{"date":"1396/12/21 09:32","price":576.63},{"date":"1396/12/21 10:00","price":575.75},{"date":"1396/12/21 10:32","price":575.63},{"date":"1396/12/21 11:00","price":575.38},{"date":"1396/12/21 11:32","price":576.13},{"date":"1396/12/21 12:00","price":574.63},{"date":"1396/12/21 12:32","price":574.13},{"date":"1396/12/21 13:00","price":572.88},{"date":"1396/12/21 13:32","price":572.38},{"date":"1396/12/21 14:32","price":573.63},{"date":"1396/12/21 15:00","price":573.88},{"date":"1396/12/21 15:32","price":573.13},{"date":"1396/12/21 16:00","price":571.13},{"date":"1396/12/21 16:32","price":570.63},{"date":"1396/12/21 17:00","price":572.38},{"date":"1396/12/21 17:32","price":573.13},{"date":"1396/12/21 18:00","price":569.13},{"date":"1396/12/21 18:32","price":567.88},{"date":"1396/12/21 20:00","price":565.63},{"date":"1396/12/21 20:32","price":566.13},{"date":"1396/12/21 21:00","price":567.13},{"date":"1396/12/21 21:32","price":568.38},{"date":"1396/12/21 22:00","price":569.88},{"date":"1396/12/21 23:00","price":569.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398