کمترین: 
64.5
بیشترین: 
65.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.95
زمان: 
12/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 64.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 04:32","price":65.7},{"date":"1396/12/21 05:08","price":65.83},{"date":"1396/12/21 05:32","price":65.79},{"date":"1396/12/21 06:00","price":65.69},{"date":"1396/12/21 06:32","price":65.61},{"date":"1396/12/21 07:00","price":65.62},{"date":"1396/12/21 07:32","price":65.59},{"date":"1396/12/21 08:32","price":65.53},{"date":"1396/12/21 09:00","price":65.55},{"date":"1396/12/21 09:32","price":65.58},{"date":"1396/12/21 10:00","price":65.47},{"date":"1396/12/21 10:32","price":65.42},{"date":"1396/12/21 11:00","price":65.39},{"date":"1396/12/21 11:32","price":65.47},{"date":"1396/12/21 12:00","price":65.25},{"date":"1396/12/21 12:32","price":65.22},{"date":"1396/12/21 13:00","price":65.11},{"date":"1396/12/21 13:32","price":65.05},{"date":"1396/12/21 14:32","price":65.14},{"date":"1396/12/21 15:00","price":65.19},{"date":"1396/12/21 15:32","price":65.14},{"date":"1396/12/21 16:00","price":64.99},{"date":"1396/12/21 16:32","price":64.94},{"date":"1396/12/21 17:00","price":65.08},{"date":"1396/12/21 17:32","price":65.17},{"date":"1396/12/21 18:00","price":64.77},{"date":"1396/12/21 18:32","price":64.67},{"date":"1396/12/21 20:00","price":64.5},{"date":"1396/12/21 20:32","price":64.61},{"date":"1396/12/21 21:00","price":64.67},{"date":"1396/12/21 21:32","price":64.78},{"date":"1396/12/21 22:00","price":64.95},{"date":"1396/12/21 22:32","price":64.98},{"date":"1396/12/21 23:00","price":64.94},{"date":"1396/12/21 23:32","price":64.95}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398