کمترین: 
1.8803
بیشترین: 
1.9033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8946
زمان: 
12/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1.8946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 02:32","price":1.9},{"date":"1396/12/21 03:00","price":1.901},{"date":"1396/12/21 03:32","price":1.9},{"date":"1396/12/21 04:08","price":1.8985},{"date":"1396/12/21 04:32","price":1.901},{"date":"1396/12/21 05:08","price":1.9033},{"date":"1396/12/21 05:32","price":1.9025},{"date":"1396/12/21 06:00","price":1.9015},{"date":"1396/12/21 06:32","price":1.9005},{"date":"1396/12/21 07:32","price":1.8995},{"date":"1396/12/21 08:32","price":1.898},{"date":"1396/12/21 09:00","price":1.8975},{"date":"1396/12/21 09:32","price":1.898},{"date":"1396/12/21 10:00","price":1.8955},{"date":"1396/12/21 10:32","price":1.894},{"date":"1396/12/21 11:00","price":1.8935},{"date":"1396/12/21 11:32","price":1.8955},{"date":"1396/12/21 12:00","price":1.8905},{"date":"1396/12/21 12:32","price":1.8915},{"date":"1396/12/21 13:00","price":1.8905},{"date":"1396/12/21 13:32","price":1.8886},{"date":"1396/12/21 14:32","price":1.8905},{"date":"1396/12/21 15:00","price":1.8925},{"date":"1396/12/21 15:32","price":1.8905},{"date":"1396/12/21 16:00","price":1.8885},{"date":"1396/12/21 16:32","price":1.889},{"date":"1396/12/21 17:00","price":1.8937},{"date":"1396/12/21 17:32","price":1.897},{"date":"1396/12/21 18:00","price":1.8862},{"date":"1396/12/21 18:32","price":1.8832},{"date":"1396/12/21 20:00","price":1.8803},{"date":"1396/12/21 20:32","price":1.8834},{"date":"1396/12/21 21:00","price":1.8876},{"date":"1396/12/21 21:32","price":1.8925},{"date":"1396/12/21 22:00","price":1.8974},{"date":"1396/12/21 22:32","price":1.8954},{"date":"1396/12/21 23:00","price":1.8943},{"date":"1396/12/21 23:32","price":1.8946}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398