کمترین: 
2.728
بیشترین: 
2.801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.777
زمان: 
12/21 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 2.777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 02:00","price":2.739},{"date":"1396/12/21 02:32","price":2.728},{"date":"1396/12/21 03:00","price":2.732},{"date":"1396/12/21 04:32","price":2.736},{"date":"1396/12/21 05:08","price":2.739},{"date":"1396/12/21 05:32","price":2.736},{"date":"1396/12/21 06:00","price":2.734},{"date":"1396/12/21 06:32","price":2.736},{"date":"1396/12/21 07:00","price":2.737},{"date":"1396/12/21 08:32","price":2.74},{"date":"1396/12/21 09:32","price":2.742},{"date":"1396/12/21 10:00","price":2.736},{"date":"1396/12/21 10:32","price":2.735},{"date":"1396/12/21 11:32","price":2.734},{"date":"1396/12/21 12:00","price":2.74},{"date":"1396/12/21 12:32","price":2.735},{"date":"1396/12/21 13:00","price":2.734},{"date":"1396/12/21 13:32","price":2.729},{"date":"1396/12/21 14:32","price":2.745},{"date":"1396/12/21 15:32","price":2.756},{"date":"1396/12/21 16:00","price":2.784},{"date":"1396/12/21 16:32","price":2.78},{"date":"1396/12/21 17:00","price":2.784},{"date":"1396/12/21 17:32","price":2.781},{"date":"1396/12/21 18:00","price":2.789},{"date":"1396/12/21 18:32","price":2.795},{"date":"1396/12/21 20:00","price":2.801},{"date":"1396/12/21 20:32","price":2.793},{"date":"1396/12/21 21:00","price":2.781},{"date":"1396/12/21 21:32","price":2.787},{"date":"1396/12/21 22:00","price":2.784},{"date":"1396/12/21 22:32","price":2.777}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398