کمترین: 
1.8405
بیشترین: 
1.8891
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8668
زمان: 
12/21 23:32
قیمت نفت کوره امروز 21 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1.8668 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 02:00","price":1.8849},{"date":"1396/12/21 03:32","price":1.8859},{"date":"1396/12/21 04:08","price":1.8856},{"date":"1396/12/21 04:32","price":1.8862},{"date":"1396/12/21 05:08","price":1.8891},{"date":"1396/12/21 05:32","price":1.8881},{"date":"1396/12/21 06:00","price":1.887},{"date":"1396/12/21 06:32","price":1.8853},{"date":"1396/12/21 07:00","price":1.8847},{"date":"1396/12/21 07:32","price":1.8849},{"date":"1396/12/21 08:00","price":1.8844},{"date":"1396/12/21 08:32","price":1.8838},{"date":"1396/12/21 09:00","price":1.8836},{"date":"1396/12/21 09:32","price":1.8844},{"date":"1396/12/21 10:00","price":1.8828},{"date":"1396/12/21 10:32","price":1.8813},{"date":"1396/12/21 11:00","price":1.8798},{"date":"1396/12/21 11:32","price":1.8813},{"date":"1396/12/21 12:00","price":1.8784},{"date":"1396/12/21 12:32","price":1.8768},{"date":"1396/12/21 13:00","price":1.8729},{"date":"1396/12/21 13:32","price":1.8709},{"date":"1396/12/21 14:08","price":1.8713},{"date":"1396/12/21 14:32","price":1.8714},{"date":"1396/12/21 15:00","price":1.8723},{"date":"1396/12/21 15:32","price":1.8657},{"date":"1396/12/21 16:00","price":1.8651},{"date":"1396/12/21 16:32","price":1.8644},{"date":"1396/12/21 17:00","price":1.8714},{"date":"1396/12/21 17:32","price":1.8673},{"date":"1396/12/21 18:00","price":1.8588},{"date":"1396/12/21 18:32","price":1.8531},{"date":"1396/12/21 19:00","price":1.8405},{"date":"1396/12/21 19:32","price":1.8444},{"date":"1396/12/21 20:00","price":1.8529},{"date":"1396/12/21 20:32","price":1.8555},{"date":"1396/12/21 21:00","price":1.859},{"date":"1396/12/21 21:32","price":1.8622},{"date":"1396/12/21 22:00","price":1.8678},{"date":"1396/12/21 22:32","price":1.8685},{"date":"1396/12/21 23:00","price":1.8676},{"date":"1396/12/21 23:32","price":1.8668}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398