کمترین: 
60.95
بیشترین: 
62.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.34
زمان: 
12/21 23:00
قیمت نفت سبک امروز 21 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 61.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 02:00","price":62.09},{"date":"1396/12/21 03:00","price":62.16},{"date":"1396/12/21 03:32","price":62.19},{"date":"1396/12/21 04:08","price":62.13},{"date":"1396/12/21 04:32","price":62.23},{"date":"1396/12/21 05:08","price":62.31},{"date":"1396/12/21 05:32","price":62.27},{"date":"1396/12/21 06:00","price":62.2},{"date":"1396/12/21 06:32","price":62.16},{"date":"1396/12/21 07:32","price":62.13},{"date":"1396/12/21 08:00","price":62.12},{"date":"1396/12/21 08:32","price":62.08},{"date":"1396/12/21 09:00","price":62.06},{"date":"1396/12/21 09:32","price":62.09},{"date":"1396/12/21 10:00","price":61.98},{"date":"1396/12/21 10:32","price":61.97},{"date":"1396/12/21 11:00","price":61.94},{"date":"1396/12/21 11:32","price":61.97},{"date":"1396/12/21 12:00","price":61.84},{"date":"1396/12/21 13:00","price":61.74},{"date":"1396/12/21 13:32","price":61.66},{"date":"1396/12/21 14:32","price":61.77},{"date":"1396/12/21 15:00","price":61.83},{"date":"1396/12/21 15:32","price":61.77},{"date":"1396/12/21 16:00","price":61.56},{"date":"1396/12/21 16:32","price":61.52},{"date":"1396/12/21 17:00","price":61.63},{"date":"1396/12/21 17:32","price":61.7},{"date":"1396/12/21 18:00","price":61.27},{"date":"1396/12/21 18:32","price":61.2},{"date":"1396/12/21 20:00","price":60.95},{"date":"1396/12/21 20:32","price":61.06},{"date":"1396/12/21 21:00","price":61.08},{"date":"1396/12/21 21:32","price":61.17},{"date":"1396/12/21 22:00","price":61.34},{"date":"1396/12/21 22:32","price":61.37},{"date":"1396/12/21 23:00","price":61.34}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398