کمترین: 
654200
بیشترین: 
657500
قیمت تقلبی: 
657500
زمان: 
12/21 22:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 21 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 657500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 00:45","price":654300},{"date":"1396/12/21 12:05","price":654200},{"date":"1396/12/21 12:10","price":656000},{"date":"1396/12/21 12:20","price":655500},{"date":"1396/12/21 12:35","price":656500},{"date":"1396/12/21 13:10","price":657100},{"date":"1396/12/21 13:25","price":657200},{"date":"1396/12/21 13:35","price":657100},{"date":"1396/12/21 13:45","price":656500},{"date":"1396/12/21 13:55","price":656900},{"date":"1396/12/21 14:20","price":657000},{"date":"1396/12/21 14:30","price":657100},{"date":"1396/12/21 14:40","price":656100},{"date":"1396/12/21 14:55","price":657100},{"date":"1396/12/21 15:20","price":656000},{"date":"1396/12/21 15:35","price":655600},{"date":"1396/12/21 15:40","price":656600},{"date":"1396/12/21 16:00","price":656800},{"date":"1396/12/21 16:20","price":654300},{"date":"1396/12/21 16:25","price":657000},{"date":"1396/12/21 17:15","price":656500},{"date":"1396/12/21 17:50","price":656700},{"date":"1396/12/21 18:55","price":657000},{"date":"1396/12/21 22:05","price":657500}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398