کمترین: 
721
بیشترین: 
758.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
724
زمان: 
12/21 20:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 00:00","price":744.78},{"date":"1396/12/21 00:30","price":731.8},{"date":"1396/12/21 01:00","price":739},{"date":"1396/12/21 03:00","price":739.7},{"date":"1396/12/21 03:30","price":740},{"date":"1396/12/21 06:00","price":738.61},{"date":"1396/12/21 09:00","price":738.83},{"date":"1396/12/21 09:30","price":746.25},{"date":"1396/12/21 10:00","price":743},{"date":"1396/12/21 10:30","price":744.77},{"date":"1396/12/21 12:00","price":746.71},{"date":"1396/12/21 12:30","price":750},{"date":"1396/12/21 15:00","price":758.1},{"date":"1396/12/21 15:30","price":756},{"date":"1396/12/21 16:00","price":752},{"date":"1396/12/21 16:30","price":757},{"date":"1396/12/21 17:00","price":754.39},{"date":"1396/12/21 17:30","price":750},{"date":"1396/12/21 18:00","price":750.25},{"date":"1396/12/21 18:30","price":744},{"date":"1396/12/21 19:00","price":721.86},{"date":"1396/12/21 19:30","price":726.28},{"date":"1396/12/21 20:00","price":721},{"date":"1396/12/21 20:30","price":724}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398