کمترین: 
9160
بیشترین: 
9837.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9206.4
زمان: 
12/21 20:30
قیمت بیت کوین امروز 21 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 9206.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 00:00","price":9644.8},{"date":"1396/12/21 00:30","price":9500},{"date":"1396/12/21 01:00","price":9621.4},{"date":"1396/12/21 03:00","price":9463},{"date":"1396/12/21 03:30","price":9511.7},{"date":"1396/12/21 06:00","price":9590},{"date":"1396/12/21 09:00","price":9566.3},{"date":"1396/12/21 09:30","price":9563.1},{"date":"1396/12/21 10:00","price":9625.1},{"date":"1396/12/21 10:30","price":9613.3},{"date":"1396/12/21 12:00","price":9572.9},{"date":"1396/12/21 12:30","price":9539.8},{"date":"1396/12/21 15:00","price":9826.6},{"date":"1396/12/21 15:30","price":9815.9},{"date":"1396/12/21 16:00","price":9837.3},{"date":"1396/12/21 16:30","price":9788},{"date":"1396/12/21 17:00","price":9734},{"date":"1396/12/21 18:00","price":9768.2},{"date":"1396/12/21 18:30","price":9580.9},{"date":"1396/12/21 19:00","price":9250},{"date":"1396/12/21 19:30","price":9160},{"date":"1396/12/21 20:30","price":9206.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398