کمترین: 
486000
بیشترین: 
488000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
488000
زمان: 
12/20 17:18
قیمت ربع سکه امروز 20 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 488000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 14:42","price":486000},{"date":"1396/12/20 14:48","price":487000},{"date":"1396/12/20 15:00","price":486000},{"date":"1396/12/20 15:42","price":487000},{"date":"1396/12/20 17:18","price":488000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399