کمترین: 
4785
بیشترین: 
4799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4799
زمان: 
12/20 22:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 20 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 4799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 12:40","price":4788},{"date":"1396/12/20 13:00","price":4785},{"date":"1396/12/20 13:30","price":4786},{"date":"1396/12/20 13:40","price":4790},{"date":"1396/12/20 14:00","price":4791},{"date":"1396/12/20 14:10","price":4793},{"date":"1396/12/20 14:20","price":4791},{"date":"1396/12/20 14:40","price":4789},{"date":"1396/12/20 15:40","price":4790},{"date":"1396/12/20 16:50","price":4787},{"date":"1396/12/20 19:40","price":4789},{"date":"1396/12/20 20:00","price":4790},{"date":"1396/12/20 20:10","price":4791},{"date":"1396/12/20 22:30","price":4799}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398