کمترین: 
4785
بیشترین: 
4803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4803
زمان: 
12/20 22:30
قیمت دلار امروز 20 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 اسفند 1396 , 4803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 11:50","price":4785},{"date":"1396/12/20 12:20","price":4790},{"date":"1396/12/20 13:00","price":4791},{"date":"1396/12/20 13:40","price":4793},{"date":"1396/12/20 14:00","price":4794},{"date":"1396/12/20 14:10","price":4795},{"date":"1396/12/20 14:20","price":4794},{"date":"1396/12/20 14:40","price":4793},{"date":"1396/12/20 15:00","price":4792},{"date":"1396/12/20 15:30","price":4795},{"date":"1396/12/20 15:40","price":4796},{"date":"1396/12/20 16:40","price":4795},{"date":"1396/12/20 16:50","price":4794},{"date":"1396/12/20 17:00","price":4798},{"date":"1396/12/20 19:40","price":4799},{"date":"1396/12/20 20:10","price":4800},{"date":"1396/12/20 20:50","price":4799},{"date":"1396/12/20 22:30","price":4803}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398