کمترین: 
654800
بیشترین: 
658000
قیمت تقلبی: 
654800
زمان: 
12/20 20:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 20 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 654800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 00:20","price":656500},{"date":"1396/12/20 11:55","price":656000},{"date":"1396/12/20 12:15","price":657000},{"date":"1396/12/20 12:20","price":658000},{"date":"1396/12/20 12:35","price":657000},{"date":"1396/12/20 12:50","price":656000},{"date":"1396/12/20 13:00","price":655600},{"date":"1396/12/20 13:10","price":656200},{"date":"1396/12/20 13:35","price":656300},{"date":"1396/12/20 13:50","price":656000},{"date":"1396/12/20 14:05","price":655000},{"date":"1396/12/20 14:55","price":656000},{"date":"1396/12/20 15:20","price":655600},{"date":"1396/12/20 15:35","price":654900},{"date":"1396/12/20 16:40","price":655500},{"date":"1396/12/20 17:05","price":655000},{"date":"1396/12/20 17:15","price":655500},{"date":"1396/12/20 17:50","price":656000},{"date":"1396/12/20 19:35","price":655500},{"date":"1396/12/20 20:50","price":654800}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398