کمترین: 
8430
بیشترین: 
9653.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9600
زمان: 
12/20 23:00
قیمت بیت کوین امروز 20 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 اسفند 1396 , 9600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 00:00","price":9106.7},{"date":"1396/12/20 00:30","price":8851.5},{"date":"1396/12/20 01:00","price":8834},{"date":"1396/12/20 01:30","price":8819.6},{"date":"1396/12/20 02:30","price":8824.9},{"date":"1396/12/20 03:00","price":8769.4},{"date":"1396/12/20 03:30","price":8728},{"date":"1396/12/20 04:00","price":8536},{"date":"1396/12/20 04:30","price":8430},{"date":"1396/12/20 05:00","price":8589.1},{"date":"1396/12/20 05:30","price":8570},{"date":"1396/12/20 06:00","price":8635.8},{"date":"1396/12/20 08:30","price":8689},{"date":"1396/12/20 09:00","price":8651},{"date":"1396/12/20 09:30","price":8735.3},{"date":"1396/12/20 10:00","price":8763},{"date":"1396/12/20 11:30","price":8671.3},{"date":"1396/12/20 12:30","price":8743.3},{"date":"1396/12/20 13:00","price":8767.1},{"date":"1396/12/20 13:30","price":8751.7},{"date":"1396/12/20 14:00","price":8595.1},{"date":"1396/12/20 14:30","price":8635},{"date":"1396/12/20 15:00","price":8700.1},{"date":"1396/12/20 15:30","price":8648.1},{"date":"1396/12/20 16:00","price":9197.8},{"date":"1396/12/20 16:30","price":9206.3},{"date":"1396/12/20 17:30","price":9275.9},{"date":"1396/12/20 21:00","price":9232},{"date":"1396/12/20 21:30","price":9600},{"date":"1396/12/20 22:30","price":9653.7},{"date":"1396/12/20 23:00","price":9600}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398