کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
12/20 12:30
قیمت dsعنوان امروز 20 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 20 اسفند 1396 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 00:00","price":0},{"date":"1396/12/20 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 00:10","price":0},{"date":"1396/12/20 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 00:20","price":0},{"date":"1396/12/20 00:20","price":0},{"date":"1396/12/20 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 00:30","price":0},{"date":"1396/12/20 00:30","price":0},{"date":"1396/12/20 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 00:40","price":0},{"date":"1396/12/20 00:40","price":0},{"date":"1396/12/20 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 00:50","price":0},{"date":"1396/12/20 00:50","price":0},{"date":"1396/12/20 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 01:00","price":0},{"date":"1396/12/20 01:00","price":0},{"date":"1396/12/20 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 01:10","price":0},{"date":"1396/12/20 01:10","price":0},{"date":"1396/12/20 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 01:20","price":0},{"date":"1396/12/20 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 01:30","price":0},{"date":"1396/12/20 01:30","price":0},{"date":"1396/12/20 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 01:40","price":0},{"date":"1396/12/20 01:40","price":0},{"date":"1396/12/20 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 01:50","price":0},{"date":"1396/12/20 01:50","price":0},{"date":"1396/12/20 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 02:00","price":0},{"date":"1396/12/20 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 02:10","price":0},{"date":"1396/12/20 02:10","price":0},{"date":"1396/12/20 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 02:20","price":0},{"date":"1396/12/20 02:20","price":0},{"date":"1396/12/20 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 02:30","price":0},{"date":"1396/12/20 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 02:40","price":0},{"date":"1396/12/20 02:40","price":0},{"date":"1396/12/20 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 02:50","price":0},{"date":"1396/12/20 02:50","price":0},{"date":"1396/12/20 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 03:00","price":0},{"date":"1396/12/20 03:00","price":0},{"date":"1396/12/20 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 03:10","price":0},{"date":"1396/12/20 03:10","price":0},{"date":"1396/12/20 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 03:20","price":0},{"date":"1396/12/20 03:20","price":0},{"date":"1396/12/20 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 03:30","price":0},{"date":"1396/12/20 03:30","price":0},{"date":"1396/12/20 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 03:40","price":0},{"date":"1396/12/20 03:40","price":0},{"date":"1396/12/20 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 03:50","price":0},{"date":"1396/12/20 03:50","price":0},{"date":"1396/12/20 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 04:00","price":0},{"date":"1396/12/20 04:00","price":0},{"date":"1396/12/20 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 04:10","price":0},{"date":"1396/12/20 04:10","price":0},{"date":"1396/12/20 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 04:20","price":0},{"date":"1396/12/20 04:20","price":0},{"date":"1396/12/20 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 04:30","price":0},{"date":"1396/12/20 04:30","price":0},{"date":"1396/12/20 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 04:40","price":0},{"date":"1396/12/20 04:40","price":0},{"date":"1396/12/20 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 04:50","price":0},{"date":"1396/12/20 04:50","price":0},{"date":"1396/12/20 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 05:00","price":0},{"date":"1396/12/20 05:00","price":0},{"date":"1396/12/20 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 05:10","price":0},{"date":"1396/12/20 05:10","price":0},{"date":"1396/12/20 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 05:20","price":0},{"date":"1396/12/20 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 05:30","price":0},{"date":"1396/12/20 05:30","price":0},{"date":"1396/12/20 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 05:40","price":0},{"date":"1396/12/20 05:40","price":0},{"date":"1396/12/20 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 05:50","price":0},{"date":"1396/12/20 05:50","price":0},{"date":"1396/12/20 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 06:00","price":0},{"date":"1396/12/20 06:00","price":0},{"date":"1396/12/20 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 06:10","price":0},{"date":"1396/12/20 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 06:20","price":0},{"date":"1396/12/20 06:20","price":0},{"date":"1396/12/20 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 06:30","price":0},{"date":"1396/12/20 06:30","price":0},{"date":"1396/12/20 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 06:40","price":0},{"date":"1396/12/20 06:40","price":0},{"date":"1396/12/20 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 07:00","price":0},{"date":"1396/12/20 07:00","price":0},{"date":"1396/12/20 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 07:10","price":0},{"date":"1396/12/20 07:10","price":0},{"date":"1396/12/20 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 07:20","price":0},{"date":"1396/12/20 07:20","price":0},{"date":"1396/12/20 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 07:30","price":0},{"date":"1396/12/20 07:30","price":0},{"date":"1396/12/20 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 07:40","price":0},{"date":"1396/12/20 07:40","price":0},{"date":"1396/12/20 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 07:50","price":0},{"date":"1396/12/20 07:50","price":0},{"date":"1396/12/20 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 08:00","price":0},{"date":"1396/12/20 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 08:10","price":0},{"date":"1396/12/20 08:10","price":0},{"date":"1396/12/20 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 08:20","price":0},{"date":"1396/12/20 08:20","price":0},{"date":"1396/12/20 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 08:30","price":0},{"date":"1396/12/20 08:30","price":0},{"date":"1396/12/20 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 08:40","price":0},{"date":"1396/12/20 08:40","price":0},{"date":"1396/12/20 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 08:50","price":0},{"date":"1396/12/20 08:50","price":0},{"date":"1396/12/20 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 09:00","price":0},{"date":"1396/12/20 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 09:10","price":0},{"date":"1396/12/20 09:10","price":0},{"date":"1396/12/20 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 09:20","price":0},{"date":"1396/12/20 09:20","price":0},{"date":"1396/12/20 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 09:30","price":0},{"date":"1396/12/20 09:30","price":0},{"date":"1396/12/20 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 09:40","price":0},{"date":"1396/12/20 09:40","price":0},{"date":"1396/12/20 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 09:50","price":0},{"date":"1396/12/20 09:50","price":0},{"date":"1396/12/20 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 10:00","price":0},{"date":"1396/12/20 10:00","price":0},{"date":"1396/12/20 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 10:10","price":0},{"date":"1396/12/20 10:10","price":0},{"date":"1396/12/20 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 10:20","price":0},{"date":"1396/12/20 10:20","price":0},{"date":"1396/12/20 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 10:30","price":0},{"date":"1396/12/20 10:30","price":0},{"date":"1396/12/20 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 10:40","price":0},{"date":"1396/12/20 10:40","price":0},{"date":"1396/12/20 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 10:50","price":0},{"date":"1396/12/20 10:50","price":0},{"date":"1396/12/20 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 11:00","price":0},{"date":"1396/12/20 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 11:10","price":0},{"date":"1396/12/20 11:10","price":0},{"date":"1396/12/20 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 11:20","price":0},{"date":"1396/12/20 11:20","price":0},{"date":"1396/12/20 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 11:30","price":0},{"date":"1396/12/20 11:30","price":0},{"date":"1396/12/20 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 11:40","price":0},{"date":"1396/12/20 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 11:50","price":0},{"date":"1396/12/20 11:50","price":0},{"date":"1396/12/20 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 12:00","price":0},{"date":"1396/12/20 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 12:10","price":0},{"date":"1396/12/20 12:10","price":0},{"date":"1396/12/20 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 12:20","price":0},{"date":"1396/12/20 12:20","price":0},{"date":"1396/12/20 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 12:30","price":0},{"date":"1396/12/20 12:30","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399