کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/20 23:56
قیمت dsعنوان امروز 20 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 20 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 00:00","price":0},{"date":"1396/12/20 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 12:40","price":0},{"date":"1396/12/20 12:40","price":0},{"date":"1396/12/20 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 12:50","price":0},{"date":"1396/12/20 12:50","price":0},{"date":"1396/12/20 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 13:00","price":0},{"date":"1396/12/20 13:00","price":0},{"date":"1396/12/20 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 13:10","price":0},{"date":"1396/12/20 13:10","price":0},{"date":"1396/12/20 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 13:20","price":0},{"date":"1396/12/20 13:20","price":0},{"date":"1396/12/20 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 13:30","price":0},{"date":"1396/12/20 13:30","price":0},{"date":"1396/12/20 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 13:40","price":0},{"date":"1396/12/20 13:40","price":0},{"date":"1396/12/20 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 13:50","price":0},{"date":"1396/12/20 13:50","price":0},{"date":"1396/12/20 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 14:00","price":0},{"date":"1396/12/20 14:00","price":0},{"date":"1396/12/20 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 14:10","price":0},{"date":"1396/12/20 14:10","price":0},{"date":"1396/12/20 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 14:20","price":0},{"date":"1396/12/20 14:20","price":0},{"date":"1396/12/20 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 14:30","price":0},{"date":"1396/12/20 14:30","price":0},{"date":"1396/12/20 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 14:40","price":0},{"date":"1396/12/20 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 14:50","price":0},{"date":"1396/12/20 14:50","price":0},{"date":"1396/12/20 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 15:00","price":0},{"date":"1396/12/20 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 15:10","price":0},{"date":"1396/12/20 15:10","price":0},{"date":"1396/12/20 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 15:20","price":0},{"date":"1396/12/20 15:20","price":0},{"date":"1396/12/20 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 15:30","price":0},{"date":"1396/12/20 15:30","price":0},{"date":"1396/12/20 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 15:40","price":0},{"date":"1396/12/20 15:40","price":0},{"date":"1396/12/20 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 15:50","price":0},{"date":"1396/12/20 15:50","price":0},{"date":"1396/12/20 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 16:00","price":0},{"date":"1396/12/20 16:00","price":0},{"date":"1396/12/20 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 16:10","price":0},{"date":"1396/12/20 16:10","price":0},{"date":"1396/12/20 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 16:20","price":0},{"date":"1396/12/20 16:20","price":0},{"date":"1396/12/20 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 16:30","price":0},{"date":"1396/12/20 16:30","price":0},{"date":"1396/12/20 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 16:40","price":0},{"date":"1396/12/20 16:40","price":0},{"date":"1396/12/20 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 16:50","price":0},{"date":"1396/12/20 16:50","price":0},{"date":"1396/12/20 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 17:00","price":0},{"date":"1396/12/20 17:00","price":0},{"date":"1396/12/20 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 17:10","price":0},{"date":"1396/12/20 17:10","price":0},{"date":"1396/12/20 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 17:20","price":0},{"date":"1396/12/20 17:20","price":0},{"date":"1396/12/20 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 17:40","price":0},{"date":"1396/12/20 17:40","price":0},{"date":"1396/12/20 18:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 18:10","price":0},{"date":"1396/12/20 18:10","price":0},{"date":"1396/12/20 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 18:20","price":0},{"date":"1396/12/20 18:20","price":0},{"date":"1396/12/20 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 18:30","price":0},{"date":"1396/12/20 18:30","price":0},{"date":"1396/12/20 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 18:40","price":0},{"date":"1396/12/20 18:40","price":0},{"date":"1396/12/20 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 18:50","price":0},{"date":"1396/12/20 18:50","price":0},{"date":"1396/12/20 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 19:20","price":0},{"date":"1396/12/20 19:20","price":0},{"date":"1396/12/20 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 19:30","price":0},{"date":"1396/12/20 19:30","price":0},{"date":"1396/12/20 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 19:40","price":0},{"date":"1396/12/20 19:40","price":0},{"date":"1396/12/20 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 19:50","price":0},{"date":"1396/12/20 19:50","price":0},{"date":"1396/12/20 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 20:00","price":0},{"date":"1396/12/20 20:00","price":0},{"date":"1396/12/20 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 20:10","price":0},{"date":"1396/12/20 20:10","price":0},{"date":"1396/12/20 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 20:20","price":0},{"date":"1396/12/20 20:20","price":0},{"date":"1396/12/20 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 20:30","price":0},{"date":"1396/12/20 20:30","price":0},{"date":"1396/12/20 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 20:40","price":0},{"date":"1396/12/20 20:40","price":0},{"date":"1396/12/20 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 20:50","price":0},{"date":"1396/12/20 20:50","price":0},{"date":"1396/12/20 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 21:00","price":0},{"date":"1396/12/20 21:00","price":0},{"date":"1396/12/20 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 21:10","price":0},{"date":"1396/12/20 21:10","price":0},{"date":"1396/12/20 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 21:20","price":0},{"date":"1396/12/20 21:20","price":0},{"date":"1396/12/20 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 21:30","price":0},{"date":"1396/12/20 21:30","price":0},{"date":"1396/12/20 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 21:40","price":0},{"date":"1396/12/20 21:40","price":0},{"date":"1396/12/20 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 21:50","price":0},{"date":"1396/12/20 21:50","price":0},{"date":"1396/12/20 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 22:00","price":0},{"date":"1396/12/20 22:00","price":0},{"date":"1396/12/20 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 22:10","price":0},{"date":"1396/12/20 22:10","price":0},{"date":"1396/12/20 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 22:20","price":0},{"date":"1396/12/20 22:20","price":0},{"date":"1396/12/20 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 22:30","price":0},{"date":"1396/12/20 22:30","price":0},{"date":"1396/12/20 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 22:40","price":0},{"date":"1396/12/20 22:40","price":0},{"date":"1396/12/20 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 22:50","price":0},{"date":"1396/12/20 22:50","price":0},{"date":"1396/12/20 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 23:00","price":0},{"date":"1396/12/20 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 23:10","price":0},{"date":"1396/12/20 23:10","price":0},{"date":"1396/12/20 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 23:20","price":0},{"date":"1396/12/20 23:20","price":0},{"date":"1396/12/20 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 23:30","price":0},{"date":"1396/12/20 23:30","price":0},{"date":"1396/12/20 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 23:40","price":0},{"date":"1396/12/20 23:40","price":0},{"date":"1396/12/20 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/20 23:50","price":0},{"date":"1396/12/20 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398