کمترین: 
4796
بیشترین: 
4834
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4796
زمان: 
12/19 19:50
قیمت دلار امروز 19 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 اسفند 1396 , 4796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:10","price":4834},{"date":"1396/12/19 11:20","price":4832},{"date":"1396/12/19 11:40","price":4829},{"date":"1396/12/19 11:50","price":4828},{"date":"1396/12/19 12:00","price":4821},{"date":"1396/12/19 12:20","price":4822},{"date":"1396/12/19 12:30","price":4818},{"date":"1396/12/19 12:40","price":4817},{"date":"1396/12/19 12:50","price":4816},{"date":"1396/12/19 13:00","price":4815},{"date":"1396/12/19 13:20","price":4816},{"date":"1396/12/19 13:30","price":4817},{"date":"1396/12/19 13:40","price":4816},{"date":"1396/12/19 14:00","price":4814},{"date":"1396/12/19 14:10","price":4813},{"date":"1396/12/19 14:20","price":4812},{"date":"1396/12/19 14:30","price":4811},{"date":"1396/12/19 15:00","price":4812},{"date":"1396/12/19 15:10","price":4809},{"date":"1396/12/19 15:40","price":4811},{"date":"1396/12/19 15:50","price":4810},{"date":"1396/12/19 16:10","price":4808},{"date":"1396/12/19 16:40","price":4805},{"date":"1396/12/19 17:30","price":4806},{"date":"1396/12/19 19:50","price":4796}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398