کمترین: 
149947
بیشترین: 
151494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
150062
زمان: 
12/19 21:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 19 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 19 اسفند 1396 , 150062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:05","price":150085},{"date":"1396/12/19 11:40","price":150062},{"date":"1396/12/19 12:05","price":149947},{"date":"1396/12/19 12:25","price":150639},{"date":"1396/12/19 12:35","price":150778},{"date":"1396/12/19 12:40","price":150801},{"date":"1396/12/19 12:55","price":151124},{"date":"1396/12/19 13:05","price":151471},{"date":"1396/12/19 13:25","price":151494},{"date":"1396/12/19 13:35","price":151332},{"date":"1396/12/19 13:40","price":151286},{"date":"1396/12/19 14:00","price":151101},{"date":"1396/12/19 14:10","price":151032},{"date":"1396/12/19 14:30","price":150847},{"date":"1396/12/19 14:55","price":150986},{"date":"1396/12/19 15:20","price":151078},{"date":"1396/12/19 15:35","price":151147},{"date":"1396/12/19 15:50","price":151263},{"date":"1396/12/19 16:05","price":151355},{"date":"1396/12/19 16:10","price":151217},{"date":"1396/12/19 16:25","price":151401},{"date":"1396/12/19 16:55","price":151263},{"date":"1396/12/19 17:20","price":151147},{"date":"1396/12/19 17:35","price":151378},{"date":"1396/12/19 17:55","price":151471},{"date":"1396/12/19 18:00","price":151494},{"date":"1396/12/19 19:05","price":151471},{"date":"1396/12/19 21:20","price":150062}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398