کمترین: 
9972.8
بیشترین: 
9972.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9972.8
زمان: 
12/19 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 19 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 9972.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":9972.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398