کمترین: 
650000
بیشترین: 
656700
قیمت تقلبی: 
650500
زمان: 
12/19 21:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 19 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 650500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 02:30","price":650500},{"date":"1396/12/19 12:05","price":650000},{"date":"1396/12/19 12:25","price":653000},{"date":"1396/12/19 12:35","price":653600},{"date":"1396/12/19 12:40","price":653700},{"date":"1396/12/19 12:55","price":655100},{"date":"1396/12/19 13:05","price":656600},{"date":"1396/12/19 13:25","price":656700},{"date":"1396/12/19 13:35","price":656000},{"date":"1396/12/19 13:40","price":655800},{"date":"1396/12/19 14:00","price":655000},{"date":"1396/12/19 14:10","price":654700},{"date":"1396/12/19 14:30","price":653900},{"date":"1396/12/19 14:55","price":654500},{"date":"1396/12/19 15:20","price":654900},{"date":"1396/12/19 15:35","price":655200},{"date":"1396/12/19 15:50","price":655700},{"date":"1396/12/19 16:05","price":656100},{"date":"1396/12/19 16:10","price":655500},{"date":"1396/12/19 16:25","price":656300},{"date":"1396/12/19 16:55","price":655700},{"date":"1396/12/19 17:20","price":655200},{"date":"1396/12/19 17:35","price":656200},{"date":"1396/12/19 17:55","price":656600},{"date":"1396/12/19 18:00","price":656700},{"date":"1396/12/19 19:05","price":656600},{"date":"1396/12/19 21:20","price":650500}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398