کمترین: 
708
بیشترین: 
771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
733.33
زمان: 
12/19 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 733.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":708},{"date":"1396/12/19 00:30","price":716},{"date":"1396/12/19 01:00","price":714.19},{"date":"1396/12/19 02:30","price":715.1},{"date":"1396/12/19 03:30","price":741},{"date":"1396/12/19 05:30","price":753.37},{"date":"1396/12/19 06:00","price":760},{"date":"1396/12/19 06:30","price":759.4},{"date":"1396/12/19 07:00","price":758.12},{"date":"1396/12/19 07:30","price":746.91},{"date":"1396/12/19 08:30","price":755.78},{"date":"1396/12/19 09:00","price":756},{"date":"1396/12/19 09:30","price":757},{"date":"1396/12/19 10:00","price":755.38},{"date":"1396/12/19 10:30","price":767.23},{"date":"1396/12/19 11:00","price":767},{"date":"1396/12/19 11:30","price":771},{"date":"1396/12/19 12:00","price":762.58},{"date":"1396/12/19 12:30","price":768.93},{"date":"1396/12/19 14:30","price":750},{"date":"1396/12/19 15:00","price":755},{"date":"1396/12/19 15:30","price":755.47},{"date":"1396/12/19 16:00","price":759},{"date":"1396/12/19 16:30","price":757.34},{"date":"1396/12/19 17:00","price":754.39},{"date":"1396/12/19 17:30","price":752.43},{"date":"1396/12/19 18:00","price":755},{"date":"1396/12/19 18:30","price":763.29},{"date":"1396/12/19 19:00","price":761.39},{"date":"1396/12/19 19:30","price":760},{"date":"1396/12/19 20:00","price":761.24},{"date":"1396/12/19 20:30","price":757.56},{"date":"1396/12/19 21:00","price":756.02},{"date":"1396/12/19 21:30","price":757},{"date":"1396/12/19 22:00","price":728.77},{"date":"1396/12/19 23:00","price":737},{"date":"1396/12/19 23:30","price":733.33}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398