کمترین: 
1.8834
بیشترین: 
1.8858
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8858
زمان: 
12/19 02:00
قیمت نفت کوره امروز 19 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 1.8858 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":1.8834},{"date":"1396/12/19 00:32","price":1.8838},{"date":"1396/12/19 01:00","price":1.8845},{"date":"1396/12/19 02:00","price":1.8858}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398