کمترین: 
8757.8
بیشترین: 
9453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9025
زمان: 
12/19 23:00
قیمت بیت کوین امروز 19 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 9025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":8757.8},{"date":"1396/12/19 00:30","price":8962.1},{"date":"1396/12/19 01:00","price":9072},{"date":"1396/12/19 02:30","price":9050},{"date":"1396/12/19 03:30","price":9224.6},{"date":"1396/12/19 05:30","price":9328.4},{"date":"1396/12/19 06:00","price":9276},{"date":"1396/12/19 06:30","price":9248.5},{"date":"1396/12/19 07:00","price":9283.9},{"date":"1396/12/19 07:30","price":9214.1},{"date":"1396/12/19 08:30","price":9294.6},{"date":"1396/12/19 09:30","price":9270.1},{"date":"1396/12/19 10:00","price":9339.1},{"date":"1396/12/19 10:30","price":9421},{"date":"1396/12/19 11:30","price":9402.2},{"date":"1396/12/19 12:00","price":9406.5},{"date":"1396/12/19 12:30","price":9350.1},{"date":"1396/12/19 14:30","price":9266.8},{"date":"1396/12/19 15:00","price":9324},{"date":"1396/12/19 15:30","price":9278.7},{"date":"1396/12/19 16:00","price":9340},{"date":"1396/12/19 16:30","price":9300.1},{"date":"1396/12/19 17:00","price":9278.9},{"date":"1396/12/19 17:30","price":9292.2},{"date":"1396/12/19 18:00","price":9278.7},{"date":"1396/12/19 18:30","price":9453},{"date":"1396/12/19 19:00","price":9436.9},{"date":"1396/12/19 19:30","price":9446.3},{"date":"1396/12/19 20:00","price":9364.9},{"date":"1396/12/19 20:30","price":9381.8},{"date":"1396/12/19 21:00","price":9399.4},{"date":"1396/12/19 21:30","price":9180.1},{"date":"1396/12/19 22:00","price":8985.1},{"date":"1396/12/19 22:30","price":9087.4},{"date":"1396/12/19 23:00","price":9025}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398