کمترین: 
149716
بیشترین: 
199712
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199712
زمان: 
12/18 18:10
قیمت تمام سکه امروز پایین امروز 18 اسفند 1396
قیمت تمام سکه تاریخ پاییندر تاریخ 18 اسفند 1396 , 199712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 17:05","price":149716},{"date":"1396/12/18 17:05","price":199619},{"date":"1396/12/18 18:10","price":149785},{"date":"1396/12/18 18:10","price":199712}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399