کمترین: 
61.85
بیشترین: 
61.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.85
زمان: 
12/18 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 18 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 61.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 16:32","price":61.85}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398