کمترین: 
649500
بیشترین: 
649500
قیمت تقلبی: 
649500
زمان: 
12/18 13:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 18 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 649500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 13:05","price":649500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398