کمترین: 
12506
بیشترین: 
12507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12507
زمان: 
12/18 17:10
قیمت دینار بحرین امروز 18 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 اسفند 1396 , 12507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 10:10","price":12507},{"date":"1396/12/18 11:40","price":12506},{"date":"1396/12/18 11:50","price":12507},{"date":"1396/12/18 12:30","price":12506},{"date":"1396/12/18 14:30","price":12507},{"date":"1396/12/18 16:30","price":12506},{"date":"1396/12/18 17:10","price":12507}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398