کمترین: 
2.726
بیشترین: 
2.749
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.729
زمان: 
12/18 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 18 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 2.729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 01:32","price":2.748},{"date":"1396/12/18 02:00","price":2.747},{"date":"1396/12/18 03:00","price":2.748},{"date":"1396/12/18 04:32","price":2.745},{"date":"1396/12/18 05:32","price":2.749},{"date":"1396/12/18 06:00","price":2.748},{"date":"1396/12/18 07:00","price":2.745},{"date":"1396/12/18 07:32","price":2.73},{"date":"1396/12/18 08:32","price":2.729},{"date":"1396/12/18 09:00","price":2.726},{"date":"1396/12/18 09:32","price":2.735},{"date":"1396/12/18 10:00","price":2.732},{"date":"1396/12/18 10:32","price":2.729},{"date":"1396/12/18 11:00","price":2.732},{"date":"1396/12/18 11:32","price":2.731},{"date":"1396/12/18 12:00","price":2.726},{"date":"1396/12/18 12:32","price":2.731},{"date":"1396/12/18 13:00","price":2.735},{"date":"1396/12/18 13:32","price":2.731},{"date":"1396/12/18 14:00","price":2.729},{"date":"1396/12/18 14:32","price":2.731},{"date":"1396/12/18 15:00","price":2.734},{"date":"1396/12/18 15:32","price":2.735},{"date":"1396/12/18 16:08","price":2.742},{"date":"1396/12/18 16:32","price":2.737},{"date":"1396/12/18 17:32","price":2.727},{"date":"1396/12/18 18:32","price":2.736},{"date":"1396/12/18 19:00","price":2.74},{"date":"1396/12/18 20:00","price":2.736},{"date":"1396/12/18 20:40","price":2.735},{"date":"1396/12/18 21:08","price":2.732},{"date":"1396/12/18 21:32","price":2.731},{"date":"1396/12/18 22:00","price":2.732},{"date":"1396/12/18 23:00","price":2.731},{"date":"1396/12/18 23:32","price":2.729}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399