کمترین: 
1.87
بیشترین: 
1.9078
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9015
زمان: 
12/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 18 اسفند 1396 , 1.9015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 00:00","price":1.875},{"date":"1396/12/18 03:00","price":1.874},{"date":"1396/12/18 03:32","price":1.8735},{"date":"1396/12/18 04:32","price":1.875},{"date":"1396/12/18 05:32","price":1.8775},{"date":"1396/12/18 06:00","price":1.8725},{"date":"1396/12/18 06:32","price":1.8715},{"date":"1396/12/18 07:32","price":1.87},{"date":"1396/12/18 08:32","price":1.8705},{"date":"1396/12/18 09:32","price":1.8715},{"date":"1396/12/18 10:32","price":1.871},{"date":"1396/12/18 11:00","price":1.8725},{"date":"1396/12/18 11:32","price":1.8705},{"date":"1396/12/18 12:00","price":1.8735},{"date":"1396/12/18 12:32","price":1.875},{"date":"1396/12/18 13:00","price":1.8785},{"date":"1396/12/18 13:32","price":1.88},{"date":"1396/12/18 14:00","price":1.8845},{"date":"1396/12/18 14:32","price":1.8876},{"date":"1396/12/18 15:00","price":1.8855},{"date":"1396/12/18 16:08","price":1.8861},{"date":"1396/12/18 16:32","price":1.887},{"date":"1396/12/18 17:32","price":1.8815},{"date":"1396/12/18 18:32","price":1.897},{"date":"1396/12/18 19:00","price":1.8982},{"date":"1396/12/18 19:32","price":1.8913},{"date":"1396/12/18 20:00","price":1.898},{"date":"1396/12/18 20:40","price":1.9075},{"date":"1396/12/18 21:08","price":1.9078},{"date":"1396/12/18 21:32","price":1.903},{"date":"1396/12/18 22:00","price":1.9035},{"date":"1396/12/18 22:32","price":1.8999},{"date":"1396/12/18 23:00","price":1.9038},{"date":"1396/12/18 23:32","price":1.9015}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398