کمترین: 
566.63
بیشترین: 
577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
577
زمان: 
12/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 577 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 00:00","price":568.13},{"date":"1396/12/18 02:00","price":568.25},{"date":"1396/12/18 05:32","price":569.13},{"date":"1396/12/18 06:00","price":567.13},{"date":"1396/12/18 07:32","price":566.88},{"date":"1396/12/18 08:32","price":567.13},{"date":"1396/12/18 09:32","price":567.38},{"date":"1396/12/18 10:32","price":566.63},{"date":"1396/12/18 11:00","price":567.38},{"date":"1396/12/18 11:32","price":567.13},{"date":"1396/12/18 12:00","price":568.13},{"date":"1396/12/18 13:00","price":569.38},{"date":"1396/12/18 13:32","price":569.88},{"date":"1396/12/18 14:00","price":569.38},{"date":"1396/12/18 14:32","price":571.38},{"date":"1396/12/18 15:00","price":570.63},{"date":"1396/12/18 15:32","price":571.63},{"date":"1396/12/18 16:08","price":571.38},{"date":"1396/12/18 17:32","price":570.63},{"date":"1396/12/18 18:32","price":573.63},{"date":"1396/12/18 19:00","price":572.88},{"date":"1396/12/18 19:32","price":570.63},{"date":"1396/12/18 20:00","price":572.13},{"date":"1396/12/18 20:40","price":575.38},{"date":"1396/12/18 21:08","price":575.63},{"date":"1396/12/18 21:32","price":573.88},{"date":"1396/12/18 22:00","price":574.38},{"date":"1396/12/18 22:32","price":574.25},{"date":"1396/12/18 23:00","price":575},{"date":"1396/12/18 23:32","price":577}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398