کمترین: 
1.861
بیشترین: 
1.8898
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.885
زمان: 
12/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 1.885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 00:00","price":1.8662},{"date":"1396/12/18 00:32","price":1.8668},{"date":"1396/12/18 01:32","price":1.8657},{"date":"1396/12/18 02:00","price":1.8655},{"date":"1396/12/18 03:00","price":1.8636},{"date":"1396/12/18 03:32","price":1.8628},{"date":"1396/12/18 04:00","price":1.8641},{"date":"1396/12/18 04:32","price":1.8651},{"date":"1396/12/18 05:00","price":1.8683},{"date":"1396/12/18 05:32","price":1.8659},{"date":"1396/12/18 06:00","price":1.8633},{"date":"1396/12/18 06:32","price":1.863},{"date":"1396/12/18 07:00","price":1.8613},{"date":"1396/12/18 07:32","price":1.861},{"date":"1396/12/18 08:16","price":1.8622},{"date":"1396/12/18 08:32","price":1.8623},{"date":"1396/12/18 09:32","price":1.8628},{"date":"1396/12/18 10:00","price":1.8633},{"date":"1396/12/18 10:32","price":1.8618},{"date":"1396/12/18 11:00","price":1.8636},{"date":"1396/12/18 11:32","price":1.8626},{"date":"1396/12/18 12:00","price":1.8624},{"date":"1396/12/18 12:32","price":1.8658},{"date":"1396/12/18 13:00","price":1.8709},{"date":"1396/12/18 13:32","price":1.8687},{"date":"1396/12/18 14:00","price":1.8704},{"date":"1396/12/18 14:32","price":1.8754},{"date":"1396/12/18 15:00","price":1.8727},{"date":"1396/12/18 15:32","price":1.8768},{"date":"1396/12/18 16:08","price":1.8747},{"date":"1396/12/18 16:32","price":1.8771},{"date":"1396/12/18 17:32","price":1.8729},{"date":"1396/12/18 18:00","price":1.8828},{"date":"1396/12/18 18:32","price":1.8805},{"date":"1396/12/18 19:00","price":1.8796},{"date":"1396/12/18 19:32","price":1.8775},{"date":"1396/12/18 20:00","price":1.8864},{"date":"1396/12/18 20:40","price":1.8898},{"date":"1396/12/18 21:08","price":1.8821},{"date":"1396/12/18 21:32","price":1.8845},{"date":"1396/12/18 22:00","price":1.8836},{"date":"1396/12/18 22:32","price":1.8839},{"date":"1396/12/18 23:00","price":1.8849},{"date":"1396/12/18 23:32","price":1.885}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398