کمترین: 
63.73
بیشترین: 
65.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.56
زمان: 
12/18 23:32
قیمت نفت برنت امروز 18 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 65.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 00:00","price":63.84},{"date":"1396/12/18 01:32","price":63.86},{"date":"1396/12/18 02:00","price":63.87},{"date":"1396/12/18 03:00","price":63.88},{"date":"1396/12/18 05:32","price":64.02},{"date":"1396/12/18 06:00","price":63.78},{"date":"1396/12/18 06:32","price":63.82},{"date":"1396/12/18 07:00","price":63.77},{"date":"1396/12/18 07:32","price":63.73},{"date":"1396/12/18 08:32","price":63.8},{"date":"1396/12/18 09:00","price":63.77},{"date":"1396/12/18 09:32","price":63.79},{"date":"1396/12/18 10:00","price":63.8},{"date":"1396/12/18 10:32","price":63.73},{"date":"1396/12/18 11:00","price":63.83},{"date":"1396/12/18 11:32","price":63.8},{"date":"1396/12/18 12:00","price":63.89},{"date":"1396/12/18 12:32","price":63.91},{"date":"1396/12/18 13:00","price":64},{"date":"1396/12/18 13:32","price":64.02},{"date":"1396/12/18 14:00","price":64.03},{"date":"1396/12/18 14:32","price":64.25},{"date":"1396/12/18 15:00","price":64.17},{"date":"1396/12/18 15:32","price":64.27},{"date":"1396/12/18 16:08","price":64.26},{"date":"1396/12/18 16:32","price":64.28},{"date":"1396/12/18 17:32","price":64.33},{"date":"1396/12/18 18:32","price":64.66},{"date":"1396/12/18 19:00","price":64.75},{"date":"1396/12/18 19:32","price":64.59},{"date":"1396/12/18 20:00","price":64.82},{"date":"1396/12/18 20:40","price":65.21},{"date":"1396/12/18 21:08","price":65.25},{"date":"1396/12/18 21:32","price":65.14},{"date":"1396/12/18 22:00","price":65.19},{"date":"1396/12/18 23:00","price":65.34},{"date":"1396/12/18 23:32","price":65.56}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398