کمترین: 
60.19
بیشترین: 
62.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.09
زمان: 
12/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 اسفند 1396 , 62.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/18 00:00","price":60.28},{"date":"1396/12/18 01:32","price":60.31},{"date":"1396/12/18 03:00","price":60.33},{"date":"1396/12/18 03:32","price":60.31},{"date":"1396/12/18 04:32","price":60.37},{"date":"1396/12/18 05:32","price":60.45},{"date":"1396/12/18 06:00","price":60.23},{"date":"1396/12/18 06:32","price":60.26},{"date":"1396/12/18 07:00","price":60.2},{"date":"1396/12/18 07:32","price":60.19},{"date":"1396/12/18 08:32","price":60.24},{"date":"1396/12/18 09:00","price":60.23},{"date":"1396/12/18 09:32","price":60.27},{"date":"1396/12/18 10:00","price":60.26},{"date":"1396/12/18 10:32","price":60.2},{"date":"1396/12/18 11:00","price":60.27},{"date":"1396/12/18 11:32","price":60.23},{"date":"1396/12/18 12:00","price":60.34},{"date":"1396/12/18 12:32","price":60.3},{"date":"1396/12/18 13:00","price":60.39},{"date":"1396/12/18 13:32","price":60.41},{"date":"1396/12/18 14:00","price":60.44},{"date":"1396/12/18 14:32","price":60.62},{"date":"1396/12/18 15:00","price":60.58},{"date":"1396/12/18 15:32","price":60.62},{"date":"1396/12/18 16:08","price":60.61},{"date":"1396/12/18 16:32","price":60.66},{"date":"1396/12/18 17:32","price":60.72},{"date":"1396/12/18 18:32","price":61.06},{"date":"1396/12/18 19:00","price":61.2},{"date":"1396/12/18 19:32","price":61.05},{"date":"1396/12/18 20:00","price":61.33},{"date":"1396/12/18 20:40","price":61.73},{"date":"1396/12/18 21:08","price":61.81},{"date":"1396/12/18 21:32","price":61.8},{"date":"1396/12/18 22:00","price":61.81},{"date":"1396/12/18 22:32","price":61.76},{"date":"1396/12/18 23:00","price":61.92},{"date":"1396/12/18 23:32","price":62.09}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399